18. § Par rezerves zemes fonda zemes vienību nomu Bērzpils pagastā

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 12:50

Izskatot G.K., personas kods ***, adrese ***, 24.09.2013. iesniegumu un SIA GRAVIN, reģistrācijas Nr. 42403030015, adrese Līvānu iela 3, Bērzpils, valdes priekšsēdētāja Sanda Odumiņa 10.12.2013. iesniegumu par zemes nomu un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, LR 2010.gada 19.aprīļa MK rīkojumu Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju”, kas par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju nosaka vietējās pašvaldības, Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra noteikumiem Nr.4/2013 „Par Balvu novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu”, kuru 2.2.1.punkts nosaka, ka, ja uz vienu zemes gabalu saņemti vairāki pieteikumi, priekšrocības uz zemes nomu ir: fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novadā un juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Balvu novada administratīvajā teritorijā, kurām Balvu novadā nav un nav bijusi zeme īpašumā, lietojumā vai nomā; kā arī ņemot vērā ka, saskaņā ar kadastra informāciju, G.K. valdījumā ir vairākas zemes vienības Balvu novadā, bet SIA GRAVIN Balvu novadā nav zeme īpašumā, lietojumā vai nomā, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt nomas līgumu ar SIA GRAVIN par rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0102, 3,5 ha platībā, iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

2. Neslēgt nomas līgumu ar G.K. par rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzpils pagastā ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0102 iznomāšanu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no Bērzpils pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei