20. § Par zemes nomas līguma izbeigšanu Lazdulejas pagastā

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 12:56

Izskatot Lazdulejas pagasta pārvaldes 05.12.2013. vēstuli Nr. 1-7/78 par zemes nomas līguma izbeigšanu, un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2009.gada 18.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 25 ar V.R. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0198, 0,2 ha platībā nomu Lazdulejas pagastā. V.R. miris 2012.gada 2.jūlijā. Slēgt nomas līgumu ar V.R. iespējamiem mantiniekiem par zemes vienības nomu Lazdulejas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0198.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei