21. § Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Kubulu pagastā

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 12:58

Izskatot Kubulu pagasta pārvaldes 27.12.2013. vēstuli Nr. 1-10/184 par zemes nomas līgumu izbeigšanu, un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt 2007.gada 1.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 17 ar A.B. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0137, 0,5 ha platībā nomu Kubulu pagastā. A.B. mirusi 2010.gada 14.martā. Slēgt nomas līgumu ar A.B. iespējamiem mantiniekiem par zemes vienības nomu Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0137.

2. Izbeigt 2007.gada 20.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 29 ar J.A. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0187, 0,1 ha platībā nomu Kubulu pagastā. J.A. miris 2011.gada 3.oktobrī. Slēgt nomas līgumu ar J.A. iespējamiem mantiniekiem par zemes vienības nomu Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0187.

3. Izbeigt 2007.gada 1.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 12 ar B.L. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0370, 0,06 ha platībā nomu Kubulu pagastā. B.L. mirusi 2013.gada 23.aprīlī.

4. Izbeigt 2009.gada 1.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 63 ar V.L. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0209, 7,1 ha platībā 1/3 domājamās daļas nomu Kubulu pagastā. V.L. mirusi 2013.gada 28.jūlijā. Slēgt nomas līgumu ar V.L. iespējamiem mantiniekiem par zemes vienības 1/3 domājamās daļas nomu Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0209.

5. Izbeigt 2010.gada 11.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 23 ar O.D. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0713, 0,06 ha platībā nomu Kubulu pagastā. O.D. miris 2012.gada 2.februārī.

6. Izbeigt 2011.gada 24.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 98 ar V.K. (personas kods ***) par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0078, 7,3 ha platībā nomu Kubulu pagastā. V.K. mirusi 2013.gada 24.jūlijā. Slēgt nomas līgumu ar V.K. iespējamiem mantiniekiem par zemes vienības nomu Kubulu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0078.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei