23. § Par adrešu piešķiršanu zemes vienībai Vīksnas pagastā un uz tās esošajām garāžām

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:05

Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 19.12.2013. vēstuli Nr. 2-04.1-V/5142 „Par ēkām bez adreses Balvu novadā” un, pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, kā arī dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); 10.punktu, kurš nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā); 11.punktu, kurš nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam un LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 un garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 002 piešķirt adresi Jaunā iela 3A, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Piešķirt adreses garāžām Jaunā ielā 3A, Vīksnā, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa:
2.1. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 003 piešķirt adresi Jaunā iela 3B, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.2. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 004 piešķirt adresi Jaunā iela 3C, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.3. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 005 piešķirt adresi Jaunā iela 3D, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.4. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 006 piešķirt adresi Jaunā iela 3E, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.5. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 007 piešķirt adresi Jaunā iela 3F, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.6. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 008 piešķirt adresi Jaunā iela 3G, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.7. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 009 piešķirt adresi Jaunā iela 3H, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;
2.8. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0179 010 piešķirt adresi Jaunā iela 3I, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580;

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei