30. § Par nekustamā īpašuma „Buki”, Tilžas pagastā, sadali

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:25

Izskatot J.Š., personas kods ***, adrese ***, 12.12.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Tilžas pagasta nekustamā īpašuma “Buki” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka J.Š. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām 113,69 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0097, 60,63 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0024, 53,02 ha platībā), J.Š. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0024, un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Tilžas pagasta nekustamā īpašuma „Buki” ar kadastra numuru 3886 005 0097, 113,69 ha kopplatībā, zemes vienību 53,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0024.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Buki 1”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Buki” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei