31. § Par nekustamā īpašuma „Bērzu salas”, Krišjāņu pagastā, sadali

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:27

Izskatot M.D., personas kods ***, adrese ***, 18.12.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma “Bērzu salas” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka M.D. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 5,5 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0151, 3,0 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0256, 1,4 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0178, 1,1 ha platībā), M.D. vēlas atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0256 un 3856 002 0178 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Krišjāņu pagasta nekustamā īpašuma „Bērzu salas” ar kadastra numuru 3856 002 0127, 5,5 ha kopplatībā, zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0256 un zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0178.

2. No atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Kristoferi”.

3. Noteikt atdalītajām zemes vienībām zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Bērzu salas” zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei