33. § Par nekustamā īpašuma „Avotiņi 1”, Bērzpils pagastā, sadali

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:32

Izskatot I.K., personas kods ***, adrese ***, 08.01.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma “Avotiņi 1” divas zemes vienības un, ņemot vērā, ka I.K. nekustamais īpašums sastāv no astoņām zemes vienībām 22.56 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0076, 2,6 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0035, 2,0 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0036, 1,3 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0037, 5,3 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0038, 1,2 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0018, 1,2 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0022, 5,4 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0025, 3,56 ha platībā), I.K. vēlas atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0037 un 3850 003 0038 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma „Avotiņi 1” ar kadastra numuru 3850 002 0076, 22,56 ha kopplatībā, zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0037 un zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0038.

2. No atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Avotiņi 53”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Avotiņi” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei