37. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2009.gada 13.augusta lēmumā „Par zemes vienību sadalīšanu”

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:39

Izskatot A.R., personas kods ***, adrese ***, 12.11.2013. iesniegumu par Balvu novada Domes lēmuma atcelšanu, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, kā arī, ņemot vērā Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2009.gada 7.septembra spriedumu (Lieta Nr.C03031109), ar kuru A.R. atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienību Balvu novada Kubulu pagastā 2,05 ha platībā (kadastra apzīmējums 3858 008 0182) un zemes vienībām Vīksnas pagastā 10,4 ha platībā (kadastra apzīmējums 3894 006 0034), 7,6 ha platībā (kadastra apzīmējums 3894 006 0019), 1,6 ha platībā (kadastra apzīmējums 3894 006 0021), 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmuma „Par Balvu novada Domes 2009.gada 13.augusta lēmuma „Par zemes vienību sadalīšanu” otrās daļas atcelšanu” (protokols Nr. 8, 31.§) 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā: „1. Atcelt Balvu novada Domes 2009.gada 13.augusta lēmuma „Par zemes vienību sadalīšanu” (protokols Nr. 8, 31.§) otro daļu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0019 atdalītās daļas atzīšanu par pašvaldībai piekrītošo zemi.”.

2. Atcelt Balvu novada Domes 2011.gada 15.februāra lēmuma „Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām lauku apvidus zemes vienībām” (protokols Nr. 4, 22.§) 3.3.2.daļu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0055 4,6 ha platībā atzīšanu par pašvaldībai piekrītošo zemi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei