38. § Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Balvu Romas katoļu draudzi

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:42

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noslēgt uz vienu gadu zemes nomas līgumu ar Balvu Romas katoļu draudzi par Balvu Romas katoļu draudzei piederošo zemes īpašumu nomu Balvu pilsētā:
1.1. Brīvības ielā 61, kadastra numurs 3801 002 0203, ar kopējo platību 4830 m2;
1.2. Ezera ielā 24A, kadastra numurs 3801 002 0083, ar kopējo platību 3009 m2.

2. Maksāt Balvu Romas katoļu draudzei nomas maksu:
2.1. Par zemes īpašumu Brīvības ielā 61 – EUR 1422,87 (viens tūkstotis četri simti divdesmit divi euro, 87 centi) gadā;
2.2. Par zemes īpašumu Ezera ielā 24A – EUR 711, 43 (septiņi simti vienpadsmit euro, 43 centi) gadā.

3. Uzdot Balvu Kultūras un atpūtas centram noslēgt līgumu par zemes īpašuma Brīvības ielā 61, Balvos, nomu.

4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par zemes īpašuma Ezera iela 24A, Balvos, nomu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei