39. § Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Balvu novada Tilžas pagastā

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:31

Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ.nr.40003783960 Austrumvidzemes biroja sertificētas zemes ierīkotājas Zindras Bernes, sert. Nr.AA000000051 izstrādāto un 2013.gada 20.decembrī apstiprināšanai iesniegto Zemes ierīcības projektu, Tilžas pagastā, Balvu nov. nekustamajam īpašumam „Siliņi” ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0188, īpašnieces O.A., p.k.***, „Siliņi”, Tilžas pag., Balvu nov., kurā paredzēts atdalīt no nekustamā īpašuma vienu zemes vienību, piešķirot atdalītajai zemes vienībai nosaukumu un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kuri nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 30.aprīļa LR MK noteikumu Nr.158 “Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi” 19.punktu, kurā noteikts, ka zemes īpašuma robežas izmaina nekustamā īpašuma dalīšanas, apvienošanas, konsolidēšanas vai robežu regulēšanas rezultātā, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto zemes ierīcības projektu vai apbūves noteikumiem, 1997.gada 6.marta likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu, kurš nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu gadījumos, kad katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs, kā arī katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi un 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8., 2.9. un 31.3.punktiem, kuri nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka un lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detaļplānojumu, vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas un 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 23.2.punktiem, kuri nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu ierosina, ja zemes vienībai nav noteikts zemes lietošanas mērķis un to, ka lietošanas mērķi nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai izmantošanai, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Siliņi” Balvu novada Tilžas pagastā (2.pielikums).

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Siliņi”, Balvu novada Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0188 vienu zemes vienību, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai nosaukumu „Grieznes”, saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu saglabāt nosaukumu „Siliņi” saskaņā ar izkopējumu no Zemes ierīcības projekta (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

5. Jaunizveidotajai zemes vienībai „Grieznes” noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

6. Paliekošajai zemes vienībai „Siliņi” noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājai Žanetei Mārtužai.

8. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:
1.pielikums - Izkopējums no zemes ierīcības projekta „Siliņi” uz 1 lapas.
2.pielikums - Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Siliņi” Balvu novada Tilžas pagastā uz 11 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei