40. § Par licences izsniegšanu SIA „Ašie” pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 13:48

Izskatot SIA „Ašie”, reģistrācijas Nr. 42403034407, juridiskā adrese Baznīcas iela 7-29, Balvi, Balvu novads, valdes locekļa Jāņa Šaicāna, personas kods ***, 2013.gada 6.decembra iesniegumu, kurā lūgts izsniegt licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Balvu novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz 1995.gada 23.augusta Autopārvadājumu likuma 35.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība, 35.panta 2.daļu, kas nosaka, ka speciālā atļauja (licence) dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izsniegt licenci SIA „Ašie”, reģistrācijas Nr.42403034407, juridiskā adrese Baznīcas iela 7-29, Balvi, Balvu novads, pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Balvu novada administratīvajā teritorijā, nosakot licences derīguma termiņu no 2014.gada 20.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

2. Atcelt Balvu novada Domes 2013.gada 19.decembra lēmumu „Par licences izsniegšanu Jānim Šaicānam pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru” (sēdes protokols Nr.20 14.§).

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei