41. § Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam apstiprināšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:30

Izskatot Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” 2013.gada 17.decembra iesniegumu „Par pasākumu plāna un stratēģijas apstiprināšanu” (reģ.Nr.01-13/214), un pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 23.panta trešo daļu, kas nosaka, ka Pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā trim gadiem un apstiprina dome un ceturto daļu, kurā ir noteikts, kas ir stratēģijā jāatspoguļo, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2014.-2016. gadam (pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija 2014.- 2016.gadam uz 18 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei