42. § Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” darba plāna 2014.gadam apstiprināšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:32

Izskatot Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” 2013.gada 17.decembra iesniegumu „Par pasākumu plāna un stratēģijas apstiprināšanu” (reģ.Nr.01-13/214), un pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka īstenojot pašvaldības aģentūras darbības pārraudzību, pašvaldības dome apstiprina pašvaldības aģentūras darba plānu kārtējam gadam, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” darba plānu 2014.gadam. (pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” darba plāns 2014.gadam uz 17 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei