43.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” darba plāna 2014.gadam apstiprināšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:32

Izskatot Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2014.gada 6.janvāra iesniegumu Nr.1-3/3 „Par aģentūras darba plāna 2014.gadam apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka īstenojot pašvaldības aģentūras darbības pārraudzību, pašvaldības dome apstiprina pašvaldības aģentūras darba plānu kārtējam gadam, 2014.gada 9.janvāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” darba plānu 2014.gadam. (pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” darba plāns 2014.gadam uz 5 lapām.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei