51. § Par Ploskenes kapsētas kapličas Lazdulejas pagastā uzņemšanu bilancē

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 14:20

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, kurš nosaka, ka, tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, kā arī ņemot vērā Balvu novada pašvaldības Būvvaldes 2013.gada 18.decembrī sastādīto novērtēšanas aktu, 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Uzņemt Balvu novada pašvaldības bilancē Ploskenes kapsētas kapliču ar vērtību EUR 853,72 (astoņi simti piecdesmit trīs euro, 72 centi) vai Ls 600,00 (seši simti lati), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0115.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei Dainai Pavlovskai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei