55. § Par Balvu novada pašvaldības spēkā nestājušos saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” atcelšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 14:28

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 44.panta ceturto daļu, kura nosaka, ka ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 2.decembra vēstuli „Par saistošajiem noteikumiem”, (Nr.13.18-6/11753) kurā norādīts, ka likumdošana pašvaldībai nedod pilnvarojumu saistošajos noteikumos iekļaut normu par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma piešķiršanas ierobežojumu un ņemot vērā apstākli, ka saistošie noteikumi Nr.50/2013 „Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” nav stājušies spēkā, 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Atcelt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.novembra lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” pieņemšanu” (protokols Nr.18, 104.§).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei