56. § Par Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:34

Izskatot Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas direktores L.Ločmeles iesniegumu Nr.1.11/36 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2011.gada 9.jūnija lēmumu „Par Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.12, 25.§) un 2013.gada 12.decembra lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumiem” (sēdes protokols Nr.19, 51.§).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Briežuciema pamatskolas direktorei Lidijai Ločmelei.

Pielikums: Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei