58. § Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. - 12.klašu izglītojamiem” pieņemšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:34

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas paredz, ka saistošos noteikumus pašvaldība var pieņemt par likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, kurā ir noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta, 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. - 12.klašu izglītojamiem” projektu (pielikumā).

2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. - 12. klašu izglītojamiem” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).

4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikums:
1. Balvu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10.-12.klašu izglītojamiem” projekts uz 1 lapas.
2. Balvu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10.-12.klašu izglītojamiem” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei