59. § Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:35

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Balvu novada Domes 2011.gada 8.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 36.§) apstiprināto valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību un Balvu novada domes 2010.gada 14.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1,4.§) apstiprināto interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību, 2014.gada 9.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31. augustam saskaņā ar 3.pielikumu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai

Pielikums:
1.pielikums - Mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augustam) uz 1 lapas;
2.pielikums - Mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmas un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam (no 2014.gada 1. janvāra līdz 2014.gada 31.augusta) uz 1 lapas;
3.pielikums - Mērķdotācijas Balvu novada piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam (no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.augusta) uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei