60. § Par zemes vienības Rīdzenieki, Upenieki, Vectilžas pagasts, Balvu novads, zemes robežu plāna būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā apstiprināšanu

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Janvāris 2014 14:40

Izskatot A.S., personas kods ***, adrese ***, 13.01.2014. iesniegumu par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu, un pamatojoties uz 1995.gada 29.marta likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 2.panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: uz šīs zemes ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt zemes vienības Rīdzenieki, Upenieki, Vectilžas pagasts, Balvu novads, ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0238, uz kuras atrodas A.S. un K.G. piederošā būve ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0176 004, platību 0,2214 ha un SIA „Lauku zemju inženieri” izgatavoto un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajā nodaļā 2013.gada 14.oktobrī reģistrēto zemes robežu plānu būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei