61. § Par maksas noteikšanu par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:35

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un uzņēmumi,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 2014.gadā EUR 380,12 (trīs simti astoņdesmit euro un 12 centi) vienai personai mēnesī.

2. Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kas deklarējušas dzīves vietu Balvu novada teritorijā, EUR 305,23 (trīs simti pieci euro un 23 centi) vienai personai mēnesī.

3. Noteikt maksu par Balvu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kas deklarējušas dzīves vietu Rugāju novada, Baltinavas novada un Viļakas novada teritorijā un uzņemtas pansionātā laika periodā no 2006.gada 15.novembra līdz 2010.gada 1.martam, EUR 305,23 (trīs simti pieci euro un 23 centi) vienai personai mēnesī.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” direktorei Janai Komanei.

Pielikums: Izdevumu tāme par sociālās aprūpes izmaksām vienai personai Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” 2014.gadā uz 1 lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei