62. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežvīni, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16 izsoles rezultātu apstiprināšanu”

Kategorija: 16.01.2014., Protokols Nr.1
Otrdiena, 21 Janvāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 15 Augusts 2014 10:36

Izskatot R.K., personas kods ***, dzīvojoša ***, 2014.gada 7.janvāra iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma summas atmaksas termiņu, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta trešās daļas nosacījumus, 36.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Andris Kazinovskis, Svetlana Pavlovska, Normunds Dimitrijevs, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Juris Boldāns, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra lēmumā (protokols Nr.21, 45.§), lēmuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:
„2. Noteikt samaksas termiņu – 2014.gada 20.decembris.”

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības juriskonsultei Sarmītei Gržibovskai sagatavot grozījumus 2013.gada 4.janvārī noslēgtajā pirkuma līgumā Nr.9 saskaņā ar pielikumu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums: Pirkuma nomaksas grafiks uz 1 (vienas) lapas.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei