56. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2013.gada 14.novembra lēmumā „Par zemes nomu K.R. Tilžas pagastā”

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:45

Izskatot K.R., personas kods ***, adrese ***, 2014.gada 17.janvāra iesniegumu par izmaiņām zemes nomas līgumā, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; LR 2005.gada 16.jūnija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, kas nosaka, ka lēmumu par valstij vai pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomu ar apbūves tiesībām pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome un trešo daļu, kas nosaka, ka neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā gadījumā, ja pašvaldības īpašuma tiesības uz attiecīgo zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, un LR 2007.gada 30.oktobra Ministru KabinetaNoteikumu par publiskas personas zemes nomuNr.735 18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus, un 18.1.punktu un 18.3.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, kā arī, ņemot vērā, ka Balvu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes īpašumu „Arājs”, Tilžas pagastā, kadastra numurs 3886 003 0305, nostiprinātas zemesgrāmatā 2014.gada 14.janvārī, kā arī to, ka zemes vienības ar kadastra numuru 3886 003 0305 zemes lietošanas mērķis ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003), ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus Balvu novada Domes 2013.gada 14.novembra lēmumā „Par zemes nomu K.R. Tilžas pagastā” (protokols Nr.18, 19.§) 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

„1.1. Slēgt nomas līgumu ar K.R. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0189, 7,0 ha platībā, 3886 003 0329, 1,9 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

1.2. Slēgt nomas līgumu ar K.R. par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Tilžas pagastā ar kadastra 3886 003 0305, 0,5422 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Atļaut veikt būvniecību uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0305 un reģistrēt būves kā patstāvīgu īpašuma objektu zemesgrāmatā uz nomnieka vārda. Zemes nomas līgumu slēgt uz 12 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.”

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmumsstājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:

1.pielikums – Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 (vienas) lapas.
2.pielikums – Izkopējums no Tilžas pagasta kadastra kartes uz 1 (vienas) lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei