54. § Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” pieņemšanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 20 Februāris 2014 08:58

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11. un 16.pantu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.4/2014 projektu „Grozījumi Balvu novada pašvaldības  19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” (Pielikumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

4. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas publicēt pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības 2014.gada 13.februāra saistošie noteikumi Nr.4/2014 „Grozījumi Balvu novada pašvaldības 19.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.57/2013 „Par Balvu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” uz 38 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei