53. § Par amatu savienošanas atļauju Jurim Annuškānam

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:30

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļu, 8.1panta piekto daļu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Jurim Annuškānam, personas kods ***, savienot Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas locekļa amatu ar Balvu novada pašvaldības juriskonsulta, Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa, Ētikas komisijas priekšsēdētāja, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja amatu, biedrības „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” izpilddirektora darbu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesunamā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums (administratīvais akts) atrodas protokola pielikumā uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei