51. § Par amatu savienošanas atļauju Jurim Boldānam

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:29

Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 14.punktu un otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļu, 8.1panta piekto daļu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 11 (Normunds Dimitrijevs, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš,), PRET – 1 (Valdis Zeltkalns), ATTURAS – nav,atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Juris Boldāns, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Jurim Boldānam, personas kods ***, savienot Balvu novada  pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos un ārējo sakaru jautājumos amatu ar Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas locekļa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu, biedrības „Balvu novada pensionāru apvienība”, reģ.Nr.40008068389, valdes locekļa amatu un biedrības „Tautsargs”, reģ.nr.40008039483, valdes locekļa amatu.

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesunamā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums (administratīvais akts) atrodas protokola pielikumā uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei