49. § Par nekustamā īpašuma “Lāses 1”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā pārdošanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:51

Izskatot V.P., personas kods ***, adrese ***,2013.gada 16.aprīļa iesniegumu, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 2013.gada 16.maija Balvu novada pašvaldības Domes sēdes lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Lāses 1”, Krišjāņu pagasts, Balvu novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 5 25.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” atskaiti un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārdot V.P., personas kods ***, nekustamo īpašumu „Lāses 1”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3856 001 0116, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4.27  ha, kadastra apzīmējums 3856 001 0084.

2. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu EUR 2248.14 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro, 14 centi) vai LVL 1580.00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit lati, 00 santīmi).

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro.

4. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļaisagatavot nekustamā īpašuma „Lāses 1”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā pirkuma līgumu, nodošanas – pieņemšanas aktu.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei