47. § Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 37 B, Balvos pārņemšanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:52

Izskatot LR Zemkopības ministrijas 2014.gada 3.februāra vēstuli ar priekšlikumu Balvu novada pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā 9  (deviņus) nekustamos īpašumus– autotransporta garāžas ar kadastra Nr. 3801 502 0066, 3801 502 0065, 3801 502 0064, 3801 502 0063, 3801 502 0062, 3801 502 0061, 3801 502 0060, 3801 502 0058, 3801 502 0057,  Ezera ielā 37 B, Balvos, Balvu novadā, un ņemot vērā, ka nekustamie īpašumi nepieciešami Balvu novada pašvaldībai uzņēmējdarbības atbalstam un saimnieciskās darbības sekmēšanai, un pamatojoties uz LR 2002.gada 31.oktobra Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā, 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu,21.panta pirmās daļas  17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Balvu novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0066, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novads;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0065, Ezera ielā 37B k-1, Balvos, Balvu novads;

1.3. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0064, Ezera ielā 37B k-2, Balvos, Balvu novads;

1.4. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0063, Ezera ielā 37B k-3, Balvos, Balvu novads;

1.5. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0062, Ezera ielā 37B k-4, Balvos, Balvu novads;

1.6. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0061, Ezera ielā 37B k-5, Balvos, Balvu novads;

1.7. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0060, Ezera ielā 37B k-6, Balvos, Balvu novads;

1.8. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0058, Ezera ielā 37B k-8, Balvos, Balvu novads;

1.9. nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 502 0057, Ezera ielā 37B k-9, Balvos, Balvu novads.

2.Noteikt, ka nekustamie īpašumi, kas sastāv no 9 (deviņām) autotransporta garāžām, tiek izmantoti uzņēmējdarbības atbalstam un saimnieciskās darbības sekmēšanai Balvu novada administratīvajā teritorijā.

3.Noteikt, ka  izdevumi, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu pārņemšanu un korroborāciju zemesgrāmatā tiks segti no Balvu novada pašvaldības budžeta.

4.Izveidot lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:

Īpašuma apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja - Valentīna Fedulova;

Komisijas locekļi:

Juriskonsults – Juris Annuškāns;

Nekustamā īpašuma speciāliste - Terēzija Začeva;

Vecākā grāmatvede – Velta Sprudzāne.

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei