46. § Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas sastāvā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:52

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās, Anitas Avotiņas 2014.gada 3.februāra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas darba un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 12 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās  Vilnis Dzenis,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Anitu Avotiņu, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumiem ar 2014.gada 13.februāri.

2. Ievēlēt Vilni Dzeni, personas kods ***, par Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas locekli ar 2014.gada 14.februāri.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei