45. § Par uzturdevas kompensācijas noteikšanu Balvu novada Pašvaldības policijas darbiniekiem

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:53

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 35.panta trešo daļu, kura nosaka, ka pašvaldības dome var paredzēt un noteikt uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri veic likumā “Par policiju” noteiktos pienākumus un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības Policijas priekšnieka Ērika Ločmeļa 2014.gada 31.janvāra iesniegumu (Nr.6/1-6), kurā viņš lūdz  ņemt vērā to, ka pašvaldības policijas darbiniekiem ir summēts darba laiks (no plkst.,8:00 līdz 02:00, bet operatīvās nepieciešamības gadījumos – nenoteikts), darba  pienākumi saistīti ar īpašu risku un izvērtēt iespēju par uzturdevas kompensācijas noteikšanu Balvu novada Pašvaldības policijas darbiniekiem EUR 30 mēnesī un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt Balvu novada Pašvaldības policijas darbiniekiem uzturdevas kompensāciju 30,00 euro/mēnesī katram.

2. Uzturdevas kompensācija tiek izmaksāta mēnesī reizi reizē ar kārtējā mēneša darba samaksu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei