43. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.M.

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:54

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.18, Zvērināta tiesu izpildītāja Jūlijas Joffes 2014.gada 16.janvāra vēstuli (Nr.00075/018/2014-NOS), kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 3846 003 0227 nekustamā īpašuma nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no A.M., personas kods ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 522.80 EUR, t.sk. parāds 348.81 EUR, nokavējuma nauda 173.99 EUR    apmērā par nekustamo īpašumu „Mēnesspļava”, kas atrodas  Centramuižā, Balvu pag.,  Balvu novadā, ar kadastra numuru 3846 003 0227 piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Atcelt Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aiņa Mūrnieka” (protokols Nr.19, 90.§).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei