42. § Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „JUEMI”

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:55

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un Latgales apgabaltiesas, iecirknis Nr.29, Zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas 2014.gada 24.janvāra vēstuli (Nr.00353/029/2014-NOS)), kurā tiek lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 3801 003 0557 nekustamā īpašuma nodokļa parādu un uzaicināts pašvaldībai iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT:PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piedzīt no SIA „JUEMI”, reģistrācijas Nr.42403020286, juridiskā adrese Brīvības iela 1, Balvi, LV-4501, nekustamā īpašuma nodokļa parādu  7046.34 EUR,    t.sk. parāds 5241.98 EUR, nokavējuma nauda 1804.36 EUR apmērā par nekustamo īpašumu , kas atrodas Brīvības ielā 1, Balvos,  Balvu novadā, ar kadastra numuru 3801 003 0557 piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Atcelt Balvu novada Domes 2011.gada 15.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „JUEMI” (protokols Nr.4, 45.§).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei