40. § Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas nolikumā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:22

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, 61.panta otro daļu, kurā ir teikts, ka valžu, komisiju un darba grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi un 41.panta 2.punktu, kas paredz, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (nolikumus) un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības Starptautiskās sadarbības komisijas nolikumā (apstiprināts ar 2013.gada 12.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.19, 42.§)), turpmāk – Nolikums, grozījumu un izteikt Nolikuma 4.1.punktu šādāredakcijā:

„4.1. Komisija no komisijas locekļu sastāva ievēl komisijas priekšsēdētāju.  Balvu novada pašvaldības izpilddirektors no Balvu novada pašvaldības (administrācijas) darbiniekiem ar rīkojumu ieceļ Komisijas sekretāru.”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei