39. § Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikumā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:24

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, kas nosaka, ka, valdes un komisijas darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu,ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības Pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas nolikumā (apstiprināts ar 2010.gada 14.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 30.§)), turpmāk – Nolikums, grozījumu un izteikt Nolikuma 1.2.punktu šādāredakcijā:

„1.2. Komisija ir Balvu novada pašvaldības, turpmāk tekstā – Dome, institūcija, kas izveidota, lai izvērtētu un sniegtu atzinumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmatošanu atbilstoši nolikumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ja Balvu novada teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un citus īpašuma iegādes piedāvājumus.”.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei