33. § Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:25

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un LR Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 2.punktu un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumuATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā, saskaņā ar pielikumu.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Norai Apīnei.

Pielikumā:

1. Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu pašvaldības līdzekļu izdevumu tāme par izglītības izstāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā, euro uz 2 lapām;

2. Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu pašvaldības līdzekļu izdevumu tāme par izglītības izstāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā,  latos uz 2 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei