31. § Par dalības maksu festivālā „Latvju bērni danci veda”

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:35

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt dalības maksu deju kolektīviem no citiem novadiem festivālā „Latvju bērni danci veda”  - EUR 30.00 no katra kolektīva.

2. Noteikt, ka dalības maksu uzskaitīt un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības IKS pārvaldes vadītājas vietniecei I.Tiltiņai

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei