29. § Par Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:24

Izskatot Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājas G.Raibekazes iesniegumuNr.1.12/6 „Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem un 2014.gada 6.februāra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra lēmumu „Par Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” (sēdes protokols Nr.19, 57.§).

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada Vīksnas pagasta pārvaldes  vadītājai Guntai Raibekazei.

Pielikumā: Balvu novada pašvaldības Vīksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei