28. § Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” precizēšanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:21

Pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētu izveidošana un uzturēšana), 43.panta pirmās daļas 4., 9.punktu un 43.panta trešo daļu, kas paredz, ka saistošos noteikumus pašvaldība var pieņemt, jautājumos par sabiedrisko kārtību, par novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību un lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi un ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 15.janvāra vēstuli Nr.18-6/355, kurā tiek lūgts precizēt 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”,kā arī faktu, ka saistošie noteikumi nav publicēti un tādējādi nav spēkā un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT:  PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”projektā (turpmāk - Noteikumi) šādus precizējumus:

1.1. izteikt noteikumu izdošanas pilnvarojuma norādi šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 2. un 9. punktu un  43.panta trešo daļu”;

1.2. aizstāt Noteikumu pirmās nodaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”;

1.3. aizstāt Noteikumu 1.2.punktā vārdus „Balvu novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” ar vārdiem „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”;

1.4. svītrot Noteikumu 1.3. punktu;

1.5. papildināt Noteikumu 1.12.punktu ar vārdiem „Slēgtās kapsētās, līdz to likvidēšanai, kapavietas tiek koptas tādā pašā kārtībā, ka darbojošās kapsētas.”

1.6. svītrot Noteikumu 2.1. punktā vārdu „kopējiem”;

1.7. izteikt Noteikumu 2.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.3.7. kurināt ugunskurus;”

1.8. svītrot Noteikumu 2.3.9. un 2.3.11. apakšpunktu;

1.9. aizstāt Noteikumu 2.4. punktā vārdus „iedzīvotājiem vai amatpersonām” ar vārdu „personām”;

1.10. izteikt Noteikumu 4.12. punktu šādā redakcijā: „4.12. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot kapsētas apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas atļauju. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.”

1.11. papildināt Noteikumu 6.1.punktu aiz vārdiem „Kapavietas uzturētājam” ar vārdiem „ja viņš ir kapavietā apbedītās personas radinieks”;

1.12. svītrot Noteikumu 6.5. punktu;

1.13. svītrot Noteikumu 6.9.punktā vārdus „Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētās citās vietās pie kapsētām”;

1.14. aizstāt Noteikumu 6.15. punktā vārdu „bezcerīgo” ar vārdu „bezpiederīgo”;

1.15. svītrot Noteikumu 7.3. un 7.6. punktu;

1.16. mainīt Noteikumu numerāciju atbilstoši veiktajiem precizējumiem.

2. Pieņemt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošo noteikumu Nr.52/2013 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada pašvaldības 2014.gada 13.februāra saistošos noteikumu Nr.3/2014 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”projektu (pielikumā).

3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, mājas lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

5. Atcelt Balvu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošos noteikumus Nr.52/2013 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”.

Pielikumā:

1. Balvu novada pašvaldības 2014.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”uz 5 lapām;

2. Paskaidrojuma rakstspar Balvu novada pašvaldības 2014.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr.3/2014 „Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” projektuuz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei