26. § Par nekustamā īpašuma „Pļaviņas”, Vīksnas pagastā, sadali

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:45

Izskatot R.A., personas kods ***, adrese ***, 2014.gada 29.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma “Pļaviņas” divas zemes vienības un, ņemot vērā, ka R.A. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām 8,0 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0260, 0,7 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  3894 003 0261, 4,4 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0262, 1,5 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0138, 1,4 ha platībā), R. A. vēlas atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0261 un 3894 003 0138 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma „Pļaviņas” ar kadastra numuru 3894 003 0260, 8,0 ha kopplatībā, zemes vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0261 un zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0138.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Pļaviņas 2 ”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Pļaviņas” zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei