25. § Par nekustamā īpašuma „Ruksīši”, Vīksnas pagastā, sadali

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:47

Izskatot B.B., personas kods ***, adrese***, 2014.gada 23.janvāra iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma “Ruksīši” vienu zemes vienību un, ņemot vērā, ka B.B. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām 17,4 ha kopplatībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0282, 8,4 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  3894 005 0127, 3,6 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0081, 5,4 ha platībā), B.B. vēlas atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0282 un, pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese; 2006.gada 20.jūnija LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā noteikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no Vīksnas pagasta nekustamā īpašuma „Ruksīši” ar kadastra numuru 3894 003 0282, 17,4 ha kopplatībā, zemes vienību 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0282.

2. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu „Ruksīši 1”.

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Noteikt paliekošajam zemes īpašumam „Ruksīši” zemes lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei