24. § Par zemes vienības sadali Balvu pilsētā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:49

Pamatojoties uz LR 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 2006.gada 20.jūnija LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kurā teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,  ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Sadalīt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību Balvu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0540 četrās  daļās saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Zemes vienībai Nr.1, ar aptuveno platību 0,3350 ha  noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un piešķirt adresi Krasta iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501.

3. Zemes vienībai Nr.2, ar aptuveno platību 0,2570 ha  noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve un piešķirt adresi Pīlādžu iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501.

4.Zemes vienībām  Nr.3 un Nr.4. noteiktzemes lietošanas mērķi – 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve.  Zemes vienības Nr.3 un Nr.4 ieskaitīt rezerves zemes fondā.

5. Veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu platība tiks precizēta.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:

1.pielikums - Izkopējums no Balvu pilsētas kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei