23. § Par nedzīvojamo ēku nojaukšanu Vīksnas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:50

Izskatot Vīksnas pagasta pārvaldes 2014.gada 14.janvāra iesniegumu Nr. 1.12/7 „Par pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē esošo ēku nojaukšanu” un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai Dome drīkst lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas paredz pieņemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un 1995.gada 10.augusta LR Būvniecības likuma 31.pantu, kas nosaka, ka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Vīksnas pagasta pārvaldei nojaukt pašvaldības nedzīvojamo ēku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0189, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā.

2. Lēmuma 1.punktā noteiktos nojaukšanas darbus veikt līdz 2014.gada 1.aprīlim.

3. Atļaut Vīksnas pagasta pārvaldei nojaukt pašvaldības nedzīvojamās ēkas, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0224, ēku kadastra apzīmējumi 3894 003 0224 002, 3894 003 0224 003, 3894 003 0224 004, Vīksnā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā.

4. Lēmuma 3.punktā noteiktos nojaukšanas darbus veikt līdz 2014.gada 1.jūlijam.

5. Uzdot Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai Guntai Raibekazei organizēt un kontrolēt ēku nojaukšanas darbus.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei