22. § Par nedzīvojamās ēkas nojaukšanu Vectilžas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:52

Izskatot Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāles vadītājas Elitas Čirkas 2014.gada 24.janvāra iesniegumu par ēkas nojaukšanu un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai Dome drīkst lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas paredz pieņemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un 1995.gada 10.augusta LR Būvniecības likuma 31.pantu, kas nosaka, ka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav , Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut Vectilžas pagasta pārvaldei nojaukt pašvaldības nedzīvojamo ēku, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0138, ēkas kadastra apzīmējums 3890 006 0138 002, Vectilžā, Vectilžas pagastā, Balvu novadā.

2. Lēmuma 1.punktā noteiktos nojaukšanas darbus veikt līdz 2014.gada 1.aprīlim.

3. Uzdot Vectilžas pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai Jermacānei organizēt un kontrolēt ēkas nojaukšanas darbus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei