20. § Par adreses piešķiršanu Briežuciema pagastā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 15:55

Izskatot VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 2014.gada 21.janvāra vēstuli Nr. 2-04.1-V/57 „Par adrešu datu kārtošanu” un, pamatojoties uz LR 2009.gada 3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. un 2.10. punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, kā arī apbūvei paredzēta zemes vienība; 10.punktu, kurš nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā); 12. punktu, kas nosaka, ka novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu,  un  LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,kā arī, ņemot vērā Briežuciema pagasta pārvaldes sniegto informāciju un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0076 007  piešķirt adresi „Liepapari 1”, Dambergi, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0076 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0076  saglabāt adresi „Liepapari”, Dambergi, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei