17.§ Par zemes vienības Balvu pagastā ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:01

Izskatot Balvu pagasta pārvaldes vadītāja Andra Ķerāna 2014.gada 28.janvāra iesniegumu par zemes vienības ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs un,pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), LR Ministru  kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Zemes vienību Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0094, 0,05 ha platībā atzīt par Balvu novada  pašvaldībai piekrītošo zemi kā zemi zem ielām, ceļiem un laukumiem, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Pārņemt Balvu novada pašvaldības īpašumā ceļu 75 m garumā, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0094, piešķirt nosaukumu „Skaidņa ceļš” un iekļaut Balvu novada pašvaldības C grupas ceļu sarakstā.

3. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļai mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas sagatavot un iesniegt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:

1.pielikums - Izkopējums no Balvu pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei