10. § Par zemes nomu Ē.G. Bērzkalnes pagastā

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 16:12

Izskatot Ē.G., personas kods ***, adrese ***, 2014.gada 20.janvāra iesniegumu par zemes iznomāšanu, un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, LR 2007.gada 30.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, LR 2010.gada 19.aprīļa MK rīkojumu Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju”, kas par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes turētāju un pārvaldītāju nosaka vietējās pašvaldības un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt nomas līgumu ar Ē.G. par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0068, 7,7 ha platībā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Bērzkalnes pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikumā:

1.pielikums - Izkopējums no Bērzkalnes pagasta kadastra kartes uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei