6. § Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 21 Augusts 2014 15:30

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka viens no vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir ilgtermiņa attīstības stratēģija un to izstrādā un apstiprina vietējā pašvaldība, 21.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums - izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktu, kas nosaka ilgtspējīgas stratēģijas projekta iesniegšanas kārtību atzinuma saņemšanai, Reģionālā attīstības likuma 16.¹panta pirmās daļas 3.¹punktu, kas nosaka, ka plānošanas reģions sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem,  kā arī 2014.gada 10.janvārī sniegto Latgales plānošanas reģiona pozitīvu atzinumu par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 2014.gada 6.februāra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sandra Mūriņa konsultācijas” izstrādāto Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakciju (pielikumā).

2. Publicēt paziņojumu par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv, laikrakstā „Vaduguns” un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

3. Publiskot Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakciju pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.

4. Nosūtīt elektroniski lēmumu par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.

5. Elektroniski iesniegt Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcijas eksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.

6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums: Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam gala redakcija uz 28 lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei