5. § Par Balvu novada pašvaldības konkursa „Gada balva izglītībā” nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 03 Septembris 2014 15:15

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu un Balvu  novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšlikumu un  2014.gada 6.februāra Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejas atzinumu,ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav ,Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības konkursa „Gada balva izglītībā” nolikumu (pielikumā).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Norai Apīnei.

Pielikumā:

Balvu novada pašvaldības konkursa „Gada balva izglītībā” nolikums uz 4 (četrām) lapām.

Pieteikuma anketas

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei