4. § Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”

Kategorija: 13.02.2014., Protokols Nr.2
Trešdiena, 19 Februāris 2014
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 19 Februāris 2014 17:14

Balvu novada pašvaldībā 2013.gada 5.septembrī saņemts un reģistrēts Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803, juridiskās adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, iesniegums „Par projektu „Samariešu atbalsts mājās””, kurā informē, ka biedrība ir uzsākusi realizēt projektu „Samariešu atbalsts mājās”, kas tiek finansēts noOpen Society Foundationlīdzekļiem, kuri ir piešķirti ar grantu - Grant Number: OR2012-01709 2013. gada  27. februārī. Projekta mērķis ir izveidot visaptverošu aprūpes mājās risinājumu personām, ar ierobežotu piekļuvi sociālās un veselības aprūpes infrastruktūrai. Projekta potenciālie klienti ir pensijas vecuma personas ar aprūpes vajadzībām, kas dzīvo viensētās, nošķirti no apdzīvotiem centriem un kuriem, galvenokārt personisko pašaprūpes spēju, transporta, dzīvesvietas labiekārtojuma vai līdzīgu iemeslu dēļ ir ierobežota tiem nepieciešamo sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana. Projekta ietveros paredzēts attīstīt un ieviest aprūpes mājas pakalpojumu lauku teritorijās ar inovatīvām metodēm, izmantojot specializētu transportu personām ar funkcionāliem traucējumiem, drošības pogu pieslēgumus un pārvietojamā aprūpes kompleksa pakalpojumus, kas sniedz klientiem iespēju veikt nepieciešamās darbības personīgās higiēnas nodrošināšanai, pēdu aprūpi un klienta veļas mazgāšanu turpat klienta mājas pagalmā speciāli aprīkotā aprūpes birojā.

Saskaņā ar 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtās daļas - no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Savukārt, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu,ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajai daļai, pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, 23.panta trešo daļu, kas nosaka, ka ja persona dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu.

Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803, juridiskās adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, ir politiski un reliģiski neitrāla, neatkarīga un brīvprātīga sabiedriskā labuma organizācija. Biedrības darbības mērķi, saskaņā ar statūtiem, ir veicināt sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību, pilnveidot sociālās un veselības aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību – veidojot, attīstot un sniedzot sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus. Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, Samariešu apvienība darbojas šādās jomās:

*   organizē un sniedz stacionāros un ambulatoros sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus;

*   veido un pārvalda veco ļaužu dienas, īstermiņa un ilgstošas uzturēšanās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrus;

*   veido un pārvalda bērnu dienas, stacionārās uzturēšanās un rehabilitācijas centrus;

*   pārņem un īsteno citas valsts un pašvaldību funkcijas un pakalpojumus sociālās un veselības aprūpes jomās;

*   finansiāli un morāli atbalsta sociāli izslēgtas vai sociālās izslēgtības riskam pakļautas personas, tai skaitā vecos ļaudis, invalīdus un bāreņus, dažādu labdarības akciju veidā u.c.

Biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība” ar Latvijas republikas Finanšu ministrijas 2005.gada 20.maija lēmumu Nr.122 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Samariešu apvienība ir viens no lielākajiem sociālo pakalpoju sniedzējiem. Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk - LM SPR) reģistrēti 14 Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” sniegtie sociālie pakalpojumi, tajā skaitā: 2006.gada 16.jūnijā ir reģistrēta kā sociālā pakalpojuma „Mājas neatliekamā  izsaukuma  dienests  (MNID)  „Aprūpes mājās” pakalpojuma sniedzējs,   savukārt  2007.gada 18.septembrī Samariešu apvienība ir reģistrēta LM SPR kā naktspatversmes sociālā pakalpojuma sniedzējs. 2006.gada 8.martā Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” ir reģistrēta LM SPR kā sociālā pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija. „Latvijas Samariešu apvienības” struktūrvienība LM SPR kā sociālā pakalpojuma krīzes centrs bērniem un sievietēm sniedzējs „Māras centrs” ir reģistrēta 2007.gada 24.augustā. Savukārt kā sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” Jelgavā un Daugavpilī sniedzēja Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” ir reģistrēta LM SPR kopš 2012.gada 23.novembra.

Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” ir viena no lielākajām aprūpes mājās pakalpojuma nodrošinātājām arī Rīgas pilsētas pašvaldībai kopš 2004.gada. Kā arī vienīgā organizācija, kura aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros klientus nodrošina ar „Drošības pogas” pakalpojumu (vairāk nekā 400 klienti). Biedrībā kopumā ir nodarbināti vairāk nekā 400 darbinieki. Šobrīd aprūpes mājās apkalpojuma sniegšanā nodarbināti ap 300 aprūpētāju, nodrošinot vairāk nekā 400 000 aprūpes mājās pakalpojuma stundu gadā. 

Uzticot aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu Biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība” Balvu pilsētā, nepalielinot funkcijas nodrošināšanai paredzētos budžeta līdzekļus, tiks uzlabota aprūpes pakalpojuma kvalitāte, kura tiks nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus, pateicoties projekta „Samariešu atbalsts mājās” ietvaros izgatavotajām speciālajām automašīnām, kuras būs aprīkotas, lai nodrošinātu klientam iespēju nomazgāties, izmazgāt veļu, kā arī saņemt citus ar personīgo higiēnu un aprūpi nepieciešamos pakalpojumus personas dzīvesvietā un profesionāli apmācītiem darbiniekiem, Balvu novadā lauku teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem būs iespējams saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, kas līdz šim nebija praktiski iespējams.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un 23.panta trešo daļu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 9.janvāra vēstuli Nr.17.18-1e/157 „Par deleģēšanas līgumu”, kurā norādīts uz vairākiem iebildumiem un 2014.gada 6.februāra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR 13 (Normunds Dimitrijevs, Juris Boldāns, Svetlana Pavlovska, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Vilnis Dzenis, Dmitrijs Usins, Sarmīte Cunska, Jānis Trupovnieks, Pēteris Kalniņš, Valdis Zeltkalns), PRET - nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803, juridiskās adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu saskaņā ar Pielikumu.

2. Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

3. Deleģēšanas līgumu noslēgt pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

4. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski Balvu novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu.

5. Atcelt Balvu novada Domes 2013.gada 12.decembra lēmumu „Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”(sēdes protokols Nr.19 48.§).

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Intai Kaļvai.

Pielikumā:

Deleģēšanas līguma projekts uz 6 (sešām) lapām.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei