1. § Par V.J. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
2. § Par A.G. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
3. § Par S.P. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
4. § Par C.Z. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
5. § Par A.G. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
6. § Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” pakalpojuma „Grupu dzīvoklis” nolikuma apstiprināšanu
7. § Par Balvu novada pašvaldības 2013.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr.34/2013 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” precizēšanu
8. § Par adreses maiņu zemes vienībai Bērzpils pagastā
9. § Par zemes nomu L.L. Briežuciema pagastā
10. § Par zemes nomu V.I. Krišjāņu pagastā
11. § Par zemes nomu S.S. Krišjāņu pagastā
12. § Par zemes nomu J.Z. Krišjāņu pagastā
13. § Par zemes nomu V.Z. Krišjāņu pagastā
14. § Par zemes nomu V.S. Kubulu pagastā
15. § Par zemes nomu V.Z. Briežuciema pagastā
16. § Par zemes nomu V.K. Tilžas pagastā
17. § Par zemes nomu I.L. Vectilžas pagastā
18. § Par rezerves zemes fonda zemes vienību nomu Bērzpils pagastā
19. § Par zemes nomu Z.T. Bērzpils pagastā
20. § Par zemes nomas līguma izbeigšanu Lazdulejas pagastā
21. § Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Kubulu pagastā
22.§ Par Balvu pagasta kadastra kartes precizēšanu
23. § Par adrešu piešķiršanu zemes vienībai Vīksnas pagastā un uz tās esošajām garāžām
24. § Par adreses piešķiršanu ēkai Balvu pilsētā
25. § Par adrešu piešķiršanu dzīvojamai mājai un telpu grupām
26. § Par adreses piešķiršanu ēkai Vectilžas pagastā
27. § Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās esošai būvei Bērzkalnes pagastā
28. § Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā
29. § Par nosaukuma piešķiršanu I.Z. nekustamajiem īpašumiem
30. § Par nekustamā īpašuma „Buki”, Tilžas pagastā, sadali
31. § Par nekustamā īpašuma „Bērzu salas”, Krišjāņu pagastā, sadali
32. § Par nekustamā īpašuma „Mežmalas mājas”, Balvu pagastā, sadali
33. § Par nekustamā īpašuma „Avotiņi 1”, Bērzpils pagastā, sadali
34. § Par zemes īpašuma „Alojas”, Lazdulejas pagastā nodošanu atsavināšanai
35. § Par zemes vienības „Mākoņi”, Kubulu pagastā nodošanu atsavināšanai
36. § Par zemes vienības Kubulu pagastā platības precizēšanu
37. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2009.gada 13.augusta lēmumā „Par zemes vienību sadalīšanu”
38. § Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar Balvu Romas katoļu draudzi
39. § Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Siliņi”, Balvu novada Tilžas pagastā
40. § Par licences izsniegšanu SIA „Ašie” pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru
41. § Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2014. – 2016.gadam apstiprināšanu
42. § Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „San-tex” darba plāna 2014.gadam apstiprināšanu
43.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” darba plāna 2014.gadam apstiprināšanu
44. § Par Balvu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu
45. § Par Saksmales kapsētas kapličas Bērzpils pagastā uzņemšanu bilancē
46. § Par Miezāju kapsētas kapličas Vīksnas pagastā uzņemšanu bilancē
47. § Par Ostrolīdumu kapsētas kapličas Briežuciema pagastā uzņemšanu bilancē
48. § Par Augstasila kapsētas kapličas Briežuciema pagastā uzņemšanu bilancē
49. § Par Dukuļevas kapsētas kapličas Briežuciema pagastā uzņemšanu bilancē
50. § Par Bēliņu kapsētas kapličas Briežuciema pagastā uzņemšanu bilancē
51. § Par Ploskenes kapsētas kapličas Lazdulejas pagastā uzņemšanu bilancē
52. § Par Putrānu kapsētas kapličas Krišjāņu pagastā uzņemšanu bilancē
53. § Par Krišjāņu kapsētas kapličas Krišjāņu pagastā uzņemšanu bilancē
54. § Par aizņēmumu Balvu novada pašvaldības projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” īstenošanai
55. § Par Balvu novada pašvaldības spēkā nestājušos saistošo noteikumu Nr.50/2013 „Grozījums 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” atcelšanu
56. § Par Balvu novada pašvaldības Briežuciema pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
57. § Par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” specializētā autotransporta maksas pakalpojumu apstiprināšanu
58. § Par saistošo noteikumu Nr.2/2014 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 10. - 12.klašu izglītojamiem” pieņemšanu
59. § Par mērķdotācijas sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam
60. § Par zemes vienības Rīdzenieki, Upenieki, Vectilžas pagasts, Balvu novads, zemes robežu plāna būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā apstiprināšanu
61. § Par maksas noteikšanu par Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem
62. § Par grozījumiem Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra lēmumā „Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mežvīni, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, dzīvokļa īpašuma Nr.16 izsoles rezultātu apstiprināšanu”
63. § Par licences izsniegšanu N.S. pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru
Filtrs
Rādīt # 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei